การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดาวน์โหลด

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ดาวน์โหลด

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ดาวน์โหลด

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต

ดาวน์โหลด

นโยบายการกำกับดูเเลการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน เเละการใช้ข้อมูลภายใน

ดาวน์โหลด

นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ดาวน์โหลด

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

ดาวน์โหลด

มาตรการเเละขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ดาวน์โหลด

กฏบัตรคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ดาวน์โหลด

คณะกรรมการตรวจสอบ

ดาวน์โหลด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดาวน์โหลด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดาวน์โหลด

คณะกรรมการบริหาร

ดาวน์โหลด

เอกสารสำคัญบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับบริษัท

ดาวน์โหลด