การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดาวน์โหลด

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ดาวน์โหลด

ปัจจัยความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ดาวน์โหลด

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต

ดาวน์โหลด

นโยบายการกำกับดูเเลการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน เเละการใช้ข้อมูลภายใน

ดาวน์โหลด

มาตรการเเละขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ดาวน์โหลด

กฏบัตรคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ดาวน์โหลด

คณะกรรมการตรวจสอบ

ดาวน์โหลด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดาวน์โหลด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

คณะกรรมการธรรมภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดาวน์โหลด

คณะกรรมการบริหาร

ดาวน์โหลด

เอกสารสำคัญบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับบริษัท

ดาวน์โหลด