การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
8 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2565 18 พ.ค. 2565 เงินปันผล 0.0037 บาท 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
24 ก.พ. 2564 12 มี.ค. 2564 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล 0.0037 บาท 01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
03 เม.ย. 2563 10 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล 0.0037 บาท 01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
24 เม.ย. 2562 14 มี.ค. 2562 11 พ.ค. 2562 เงินปันผล 0.013 บาท 01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
24 เม.ย. 2561 9 มี.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 เงินปันผล 0.036 บาท 01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
28 ก.พ. 2560 14 มี.ค. 2560 16 พ.ค. 2560 เงินปันผล 0.06 บาท 01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559