ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  หน่วย งบปี 2558 งบปี 2559
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย - สุทธิ ล้านบาท 1,102.20 1,063.03
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น ล้านบาท 514.45 481.62
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด ล้านบาท 146.43 146.36
สถานะทางการเงิน
สินทรัพย์ ล้านบาท 1,027.65 1,590.98
หนี้สิน ล้านบาท 478.16 125.91
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 549.50 1,465.07
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น % 46.68% 45.31%
อัตรากำไรก่อนหักต้นทุนการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย % 18.97% 20.82%
อัตรากำไรสุทธิ % 13.06% 13.32%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 14.62% 11.18%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 30.74% 14.53%