ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม สถานที่
24 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ตั้งอยู่เลขที่ 991 อาคารเอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม สถานที่
20 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2560 เวลา 15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 พฤษภาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2560 เวลา 15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560 เวลา 13:00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ตั้งอยู่เลขที่ 991 อาคารเอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
10 มีนาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2559 เวลา 15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย