ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม สถานที่
15 ธันวาคม 2565 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2565 เวลา 16.15 - 17.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15 กันยายน 2565 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565 เวลา 16.15 - 17.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 มิถุนายน 2565 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565 เวลา 16.15 - 17.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 เมษายน 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565 ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
07 เมษายน 2565 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564 เวลา 16.15 - 17.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ กิจกรรม สถานที่
02 ธันวาคม 2564 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564 เวลา 16.15 - 17.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
02 กันยายน 2564 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564 เวลา 16.15 - 17.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
02 มิถุนายน 2564 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2564 เวลา 16.15 - 17.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ตั้งอยู่เลขที่ 991 อาคารเอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
23 มีนาคม 2564 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2563 เวลา 16.15 - 17.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ กิจกรรม สถานที่
17 ธันวาคม 2563 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2563 เวลา 16.15 - 17.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
31 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 เวลา 09:00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ตั้งอยู่เลขที่ 991 อาคารเอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม สถานที่
13 ธันวาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2562 เวลา 14:10 - 15:10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30 พฤษภาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2562 เวลา 16.30 - 17.45 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ตั้งอยู่เลขที่ 991 อาคารเอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม สถานที่
17 พฤษภาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2561 เวลา 16.30 - 17.45 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ตั้งอยู่เลขที่ 991 อาคารเอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม สถานที่
20 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2560 เวลา 15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 พฤษภาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2560 เวลา 15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560 เวลา 13:00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ตั้งอยู่เลขที่ 991 อาคารเอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
10 มีนาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2559 เวลา 15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย