ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

16 มกราคม 2561
แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
15 มกราคม 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
23 พฤศจิกายน 2560
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2561
15 พฤศจิกายน 2560
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
14 พฤศจิกายน 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2560
แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
25 ตุลาคม 2560
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560
20 ตุลาคม 2560
แจ้งเลขานุการบริษัทลาออก
25 กันยายน 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
04 กันยายน 2560
ชี้แจง Trading Alert List
04 กันยายน 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
04 กันยายน 2560
Trading Alert List Information
11 สิงหาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 สิงหาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
27 กรกฎาคม 2560
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
12 พฤษภาคม 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
12 พฤษภาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560