ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

11 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
10 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2565
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
01 สิงหาคม 2565
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
01 สิงหาคม 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
19 พฤษภาคม 2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
13 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
06 พฤษภาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
27 เมษายน 2565
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
22 เมษายน 2565
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ
22 เมษายน 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
24 มีนาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
09 มีนาคม 2565
แต่งตั้งกรรมการอิสระ (เพิ่มเติม)
08 มีนาคม 2565
แต่งตั้งกรรมการอิสระ
08 มีนาคม 2565
การจ่ายเงินปันผล แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่
02 มีนาคม 2565
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)