ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

12 พฤษภาคม 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
12 พฤษภาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พฤษภาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
02 พฤษภาคม 2560
การเปิด สาขาฉะเชิงเทรา
02 พฤษภาคม 2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข)
28 เมษายน 2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
28 เมษายน 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
04 เมษายน 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
09 มีนาคม 2560
การเปิดสาขาเอฟเอ็นหาดใหญ่
01 มีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
01 มีนาคม 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
01 มีนาคม 2560
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
01 มีนาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
01 มีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
20 มกราคม 2560
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งผู้บริหาร
13 มกราคม 2560
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
06 มกราคม 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
26 ธันวาคม 2559
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2560 (แก้ไข)
23 ธันวาคม 2559
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2560