ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

21 มกราคม 2564
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
10 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
09 ตุลาคม 2563
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
31 สิงหาคม 2563
แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
31 สิงหาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563
26 สิงหาคม 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
13 สิงหาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 สิงหาคม 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
23 กรกฎาคม 2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่
23 กรกฎาคม 2563
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
23 กรกฎาคม 2563
กำหนดวันประชุม กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข Template)
22 กรกฎาคม 2563
กำหนดวันประชุม กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
22 กรกฎาคม 2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
21 กรกฎาคม 2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
09 กรกฎาคม 2563
แจ้งแต่งตั้งรักษาการเลขานุการบริษัท
02 มิถุนายน 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
02 มิถุนายน 2563
แจ้งกรรมการลาออก