ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

19 พฤษภาคม 2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
13 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
06 พฤษภาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
27 เมษายน 2565
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
22 เมษายน 2565
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ
22 เมษายน 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
24 มีนาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
09 มีนาคม 2565
แต่งตั้งกรรมการอิสระ (เพิ่มเติม)
08 มีนาคม 2565
แต่งตั้งกรรมการอิสระ
08 มีนาคม 2565
การจ่ายเงินปันผล แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่
02 มีนาคม 2565
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
28 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
25 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
25 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
28 มกราคม 2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2565
25 มกราคม 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
10 พฤศจิกายน 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564