ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

23 กรกฎาคม 2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่
23 กรกฎาคม 2563
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
23 กรกฎาคม 2563
กำหนดวันประชุม กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข Template)
22 กรกฎาคม 2563
กำหนดวันประชุม กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
22 กรกฎาคม 2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
21 กรกฎาคม 2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
09 กรกฎาคม 2563
แจ้งแต่งตั้งรักษาการเลขานุการบริษัท
02 มิถุนายน 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
02 มิถุนายน 2563
แจ้งกรรมการลาออก
13 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
12 พฤษภาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
12 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12 พฤษภาคม 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
10 เมษายน 2563
แจ้งเลขานุการบริษัทลาออก
03 เมษายน 2563
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และรักษาการประธานกรรมการบริหาร
03 เมษายน 2563
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
03 เมษายน 2563
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 22 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
24 มีนาคม 2563
แจ้งเลื่อนวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
23 มีนาคม 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
02 มีนาคม 2563
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการ