ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

11 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
04 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
22 มกราคม 2563
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
17 ธันวาคม 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
11 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
11 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
11 พฤศจิกายน 2562
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2563
02 ตุลาคม 2562
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
13 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) แก้ไข
09 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
24 กรกฎาคม 2562
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
03 กรกฎาคม 2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
18 มิถุนายน 2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2562
13 พฤษภาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
07 พฤษภาคม 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562