ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

13 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) แก้ไข
09 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
24 กรกฎาคม 2562
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
03 กรกฎาคม 2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
18 มิถุนายน 2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2562
13 พฤษภาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
07 พฤษภาคม 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
24 เมษายน 2562
แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
24 เมษายน 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
02 เมษายน 2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
20 มีนาคม 2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
01 มีนาคม 2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (แก้ไข)
28 กุมภาพันธ์ 2562
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
28 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)