ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

25 กันยายน 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
04 กันยายน 2560
ชี้แจง Trading Alert List
04 กันยายน 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
04 กันยายน 2560
Trading Alert List Information
11 สิงหาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 สิงหาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
27 กรกฎาคม 2560
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
12 พฤษภาคม 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
12 พฤษภาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พฤษภาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
02 พฤษภาคม 2560
การเปิด สาขาฉะเชิงเทรา
02 พฤษภาคม 2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข)
28 เมษายน 2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
28 เมษายน 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
04 เมษายน 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
09 มีนาคม 2560
การเปิดสาขาเอฟเอ็นหาดใหญ่
01 มีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
01 มีนาคม 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)