ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

14 มีนาคม 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
07 มีนาคม 2561
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไขครั้งที่ 2)
26 กุมภาพันธ์ 2561
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไข)
23 กุมภาพันธ์ 2561
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
23 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไไขไฟล์)
23 กุมภาพันธ์ 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
23 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
16 มกราคม 2561
แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
15 มกราคม 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
23 พฤศจิกายน 2560
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2561
15 พฤศจิกายน 2560
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
14 พฤศจิกายน 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2560
แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
25 ตุลาคม 2560
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560
20 ตุลาคม 2560
แจ้งเลขานุการบริษัทลาออก
25 กันยายน 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
04 กันยายน 2560
ชี้แจง Trading Alert List