ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

13 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
12 พฤษภาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
12 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12 พฤษภาคม 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
10 เมษายน 2563
แจ้งเลขานุการบริษัทลาออก
03 เมษายน 2563
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และรักษาการประธานกรรมการบริหาร
03 เมษายน 2563
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
03 เมษายน 2563
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 22 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
24 มีนาคม 2563
แจ้งเลื่อนวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
23 มีนาคม 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
02 มีนาคม 2563
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการ
25 กุมภาพันธ์ 2563
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
25 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
25 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
25 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
11 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
04 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
22 มกราคม 2563
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
17 ธันวาคม 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
11 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562