ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

13 พฤษภาคม 2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
12 พฤษภาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
05 พฤษภาคม 2564
บันทึกข้อตกลงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชง
27 เมษายน 2564
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท
27 เมษายน 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
29 มีนาคม 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ระบบอิเล็กทรอนิกส์)
24 กุมภาพันธ์ 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
24 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
21 มกราคม 2564
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
10 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
09 ตุลาคม 2563
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
31 สิงหาคม 2563
แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
31 สิงหาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563
26 สิงหาคม 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563