การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report และงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR Code ดาวน์โหลด
ประวัติผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด


การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ข. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ค. แบบฟอร์มส่งคำถาม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report และงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code ดาวน์โหลด
ประวัติผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
คำชี้แจง เรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
ประวัติผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่ม ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด


การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ข. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ค. แบบฟอร์มส่งคำถาม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report และงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code ดาวน์โหลด
ประวัติผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด


การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ข. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ค. แบบฟอร์มส่งคำถาม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code ดาวน์โหลด
ประวัติผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด


การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ข. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ค. แบบฟอร์มส่งคำถาม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code ดาวน์โหลด
ประวัติผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด


การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ข. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ค. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบ CD-ROM
ประวัติผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด


การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ข. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ค. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ดาวน์โหลด
ประวัติผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็นกรรมการของบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด


การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ข. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ค. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด