รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท คิว แอสเซท จำกัด 314,928,600 31.49
2. นายวราชัย ส่งวัฒนา 134,302,400 13.43
3. น.ส.ชุตินารถ ส่งวัฒนา 107,070,200 10.71
4. นายสมชัย ส่งวัฒนา 62,400,000 6.24
5. นางกีรดา ส่งวัฒนา เทเล่อร์ 32,500,000 3.25
6. นายโอมา ส่งวัฒนา 28,700,000 2.87
7. บริษัท พรี-พราว จำกัด 23,700,000 2.37
8. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 18,875,800 1.89
9. น.ส.รีวา ส่งวัฒนา 17,747,600 1.77
10. นายศึกษิต เพชรอำไพ 16,400,000 1.64
11. นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ 12,800,000 1.28
12. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 12,092,800 1.21
13. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 10,909,200 1.09
14. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,880,200 0.99
15. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ 9,177,800 0.92
16. กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 8,071,000 0.81
17. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 7,231,400 0.72
18. กองทุนเปิด เค MID SMALL CAP หุ้นทุน 5,724,200 0.57
19. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 5,201,800 0.52