รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท คิว แอสเซท จำกัด 314,928,600 31.49
2.  นายวราชัย ส่งวัฒนา 142,500,000 14.25
3.  น.ส.ชุตินารถ ส่งวัฒนา 120,000,000 12.00
4.  นายสมชัย ส่งวัฒนา 75,000,000 7.50
5.  นางกีรดา ส่งวัฒนา เทเล่อร์ 32,500,000 3.25
6.  นายโอมา ส่งวัฒนา 32,500,000 3.25
7.  น.ส.รีวา ส่งวัฒนา 29,300,000 2.93
8.  นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ 18,500,000 1.85
9.  นายศึกษิต เพชรอำไพ 16,400,000 1.64
10.  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13,406,200 1.34
11.  นายเมธา รังสิยาวรานนท์ 8,044,000 0.80
12.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด 6,243,400 0.62